Klub jako OPP

Wpływy z tytułu OPP za 2014

Urzędy Skarbowe zakończyły przekazywanie odpisów z tytułu jednego procenta na OPP. Do końca lipca wpłynęło 7 467,70 PLN. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wspieranie swoim podatkiem naszej działalności.


 

Dnia 30.12.2004 r. Śląski Klub Fantastyki – najstarszy istniejący w Polsce klub miłośników fantastyki – został zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego:

Śląski Klub Fantastyki w Katowicach
numer KRS 37374

Uznanie naszego Klubu za organizację pożytku publicznego umożliwia przekazywanie na rzecz ŚKF odpisu w wysokości 1% należnego podatku.

Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną w całości na działalność statutową Klubu: zakup książek do biblioteki klubowej, organizację spotkań literackich i imprez kulturalnych promujących czytelnictwo i fantastykę.


Celem działalności statutowej Klubu jest:

 • Rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży
 • Konstruktywna organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Propagowanie literatury
 • Integracja środowisk młodzieżowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie wszelkich form aktywności młodzieży związanej z fantastyką
 • Stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury
 • Wspieranie czytelnictwa
 • Rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki
 • Rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki w Europie i na świecie
 • Inicjowanie i realizacja programów kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną wśród młodzieży

Klub realizuje swe cele w szczególności przez:

 • Organizowanie dyskusji, odczytów, wystaw, koncertów, seansów filmowych, spotkań z pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się fantastyką, zarówno w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów, jak i imprez otwartych dla osób spoza Klubu
 • Prowadzenie biblioteki Klubu
 • Organizację konkursów związanych z fantastyką
 • Wydawanie biuletynów i wydawnictw klubowych
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami miłośników fantastyki
 • Ułatwianie zbiorowego udziału członków Klubu w konwentach organizowanych przez inne kluby w kraju i za granicą
 • Organizację pracy sekcji tematycznych Klubu, pozwalających na rozwój zainteresowań młodzieży
 • Wszelką inną działalność, związaną z fantastyką, a nie nastawioną na zysk.